1
Önkormányzati hirdetmény civil szervezetek részére


ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY
civil szervezetek részére


Földes Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatási rendjéről
szóló 1/2020. (II.04.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján
pályázati felhívást tesz közé
a Földesen működő civil szervezetek tevékenységének pénzügyi támogatására az alábbi
feltételekkel:

1. Támogatásban részesíthető az a civil szervezet, amelyet a bíróság a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 évvel földesi székhellyel nyilvántartásba vett, és az alapszabályának megfelelő tevékenységét ténylegesen a településen folytatja.

2. Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amellyel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség fennáll.
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”


3. Nem részesíthető támogatásban az a civil szervezet, amely
a) az előző évben/években kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el, ideértve a támogatási céltól történő eltérő felhasználást is, és az előző évi támogatás elszámolásából származó visszafizetési kötelezettségének a megadott határidőben nem tett eleget,
b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozással rendelkezik,
c) a támogatást kérő tekintetében a Knyt. 6. § -ában meghatározott összeférhetetlenség áll fenn.

4. A pályázatokat a mellékelt Pályázati Adatlapon, az 5. pontban felsorolt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

5.  A pályázathoz csatolandó mellékletek:
a) a civil szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló végzés másolata
b) a civil szervezet  alapszabálya
c) nyilatkozat a szervezet tagjainak számáról, (A pályázati adatlap IV. számú formanyomtatványának kitöltése útján)
d) a civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatója, amennyiben a szervezet előző évben nem kapott támogatást.

Amennyiben a civil szervezet a tárgyévet megelőző évben részesült az önkormányzattól támogatásban, a 5.  a) és b) pontjában foglalt dokumentumokat nem kell benyújtania, csak abban az esetben, amennyiben azok tartalmában változás történt.

A pályázat hiányos benyújtása esetén egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

Pályázat benyújtásának helye: Földesi Polgármesteri Hivatal (4177 Földes, Karácsony S. tér 5.) titkársága.

Pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 10. (kedd)

Benyújtás formája: papír alapon egy példányban

A pályázat benyújtásához szükséges ”PÁLYÁZATI ADATLAP” beszerezhető a Földesi Polgármesteri Hivatal földszint 3. számú irodájában, vagy letölthetőek a www.foldes.hu honlapról a Pályázatok/Önkormányzat által kiírt pályázatok menüpontban.

A pályázati támogatás odaítéléséről átruházott hatáskörben a Polgármester dönt. Az elnyert támogatás felhasználásáról az önkormányzat a támogatott civil szervezettel támogatási szerződést köt.


Földes, 2020. február 19.


                                                                                                     Jeneiné Dr. Egri Izabella
                                                                                                               polgármester

Önkormányzati hirdetmény civil szervezetek részére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Önkéntesen a szépért, egészségesért - Ültess magadnak!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS könyvtár igazgatói álláshely betöltésére
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Esély otthon - Egy életen át Földesen EFOP-1.2.11-16-2017-00005 kódszámú pályázata keretein belül ÖSZTÖNZŐ TÁMOGATÁSRA
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2019.
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2018.
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2017
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2016.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - a Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetői munkakör betöltésére
ÖNKORMÁNYZATI HIRDETMÉNY - Civil szervezetek részére 2015.
Pályázati felhívás - Földes belterületén lévő, 1322. hrsz. alatt nyilvántartott vendéglő és udvar
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérbeadásáról
Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Intézményvezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére irányuló pályázat
Pályázati felhívás önkormányzati vagyon értékesítésére
Földes Községi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői munkakör betöltésére irányuló pályázat
Pályázati felhívás a Földes Községi Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Pályázati felhívás Művelődési Központ igazgatói álláshelyének betöltésére
Földes Községi Könyvtár igazgatói álláshelyének betöltésére irányuló pályazti felhívás
Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhely / postai cím: 4177, Földes Karácsony Sándor tér 5.
Telefon: +36 (54) 531-000; Fax: +36 (54) 531-001; e-mail: foldesph@foldes.hu; web:www.foldes.hu